ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทรงศักดิ์ พงษ์หิรัญ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

ขอแสดงความยินดีกับนายเสริมสุข รัดเร่ง ที่ได้รับรางวัล
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ

 

14
          ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม การสัมมนา หัวข้อ "Research and Development of Nanostructure Films ...

[Read the rest of this article...]

07
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ โรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม โครงการเปิดบ้าน "SWU Open House" ...

[Read the rest of this article...]

07
[*โครงการเสร็จสิ้นแล้ว]            คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ THEPA@SWU (เท่ป่ะแอดสวู) หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ...

[Read the rest of this article...]

23
[*สัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วม การสัมมนา ในรายวิชา MS 592, MS 593 ...

[Read the rest of this article...]

12
[*การบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว]           คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ THEPA@SWU (เท่ป่ะแอดสวู) หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีพลังงานสูงและฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ...

[Read the rest of this article...]

20
[*การสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว]           ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง “การสัมมนาฟิสิกส์ระดับบัณฑิตศึกษา” เรื่อง Anderson Localization and New ...

[Read the rest of this article...]

04
[*การบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว]           ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง การบรรยาย เรื่อง "ฟิสิกส์กับการพัฒนาประเทศ" โดย ...

[Read the rest of this article...]

01
           การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง  “การสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา” เรื่อง "Observations of Accretion onto Black Holes" โดย ...

[Read the rest of this article...]

30
[*การประกาศทุนเสร็จสิ้นแล้ว] [ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนภาควิชาฟิสิกส์]           ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ขอประกาศรายชื่อนิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ที่ได้รับ ...

[Read the rest of this article...]

26
[*การบรรยายเสร็จสิ้นแล้ว] [การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สำหรับครูฟิสิกส์]           ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมฟัง ...

[Read the rest of this article...]

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

ข่าวสาร

[ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ (เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4536) สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางด้านฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

Published by Admin - 29 Jan 2015

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง "การบรรยายพิเศษ ในรายวิชา วทศ 412 สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา เรื่อง Higgs Boson : the origin of mass in the universe (?)
Published by Admin - 12 Jan 2015

บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ปฏิภาณ อุทยารัตน์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง 10-512 ชั้น 5 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ญานิน กองทิพ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต และอาจารย์ ดร.อนุศิษฏ์ ทองนำ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ถ่ายภาพร่วมกับ นายนพรัตน์ บุดดา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ (กศ.บ.) จากกรณีเป็นข่าวในเครือข่ายสังคมออนไลน์ เรื่อง "นักเรียนก้มกราบนิสิตฝึกสอน" เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 8.15 น. ณ ห้องคณบดี อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว
Published by Admin - 19 Dec 2014

ขอแสดงความยินดีแก่นิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ กับ นายอัครินทร์ บุญประเสริฐ และ นายอติพล สว่างอารมณ์
ใน “การนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น : งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32” เนื่องใน “งาน 40 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มศว” เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Published by Admin - 26 Nov 2014

โครงการจากหิ้งสู่หิ้ง
การทดลอง Superconductor ตอนนี้ได้พยายามทำลวดลายบนตัวนำยวดยิ่งด้วยการยิงด้วยแสงเลเซอร์ เช่น ทำเป็นพระ และตัวหนังสือ มศว ซึ่งพบว่าไม่ทำให้สมบัติการลอยตัวเหนือแม่เหล็กสูญเสียไป แสดงว่า ถ้านำมาเคลือบก็จะสามารถนำมาห้อยคอได้ 
ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 25Feb 2015


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015

 
    ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ นิสิตระดับบัญฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558  เพื่อเป็นเป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนิสิตบัณฑิตศึกษา ...
Read more 

    การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 
ฝ่ายวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...

Read more 

ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ 
ประชาสัมพันธ์สำหรับคณาจารย์ เรื่อง ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับคณาจารย์จากแหล่งทุนต่าง ๆ จากฝ่ายวิจัย

Read more 

  เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 โดยบุคลากรสายวิชาการ หรือ สายสนับสนุนวิชาการ ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย สามารถส่งแบบฟอร์มการขอสมัครรับทุนผ่านภาควิชามายังฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ รวบรวมส่ง ดังรายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ณ Indian Institute of Technology Gandhinagar ประเทศอินเดีย

Published by Admin - 13 Feb 2015