อาจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์

 
 

                      

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  วาสุเทพ  หลวงทิพย์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Wasutep  Luangtip
ห้องทำงาน  19-810
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18570
E-mail : wasutep@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
ปีที่จบการศึกษา 2549  ปริญญาตรี  วท.บ.(ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    
ปีที่จบการศึกษา 2551  ปริญญาโท  วท.ม.(ฟิสิกส์)  มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่จบการศึกษา 2558  ปริญญาเอก  PhD (Physics) University of Durham, UK

งานวิจัยที่สนใจ
•   Ultraluminous X-ray sources (ULXs)
•  Super-Eddington Accretion
•  X-ray emission of starburst galaxies

บทความวิชาการ
(1)  W. Luangtip, T. P. Roberts and C. Done, The X-ray spectral evolution of the ultraluminous X-ray source Holmberg IX X-1; MNRAS, 460 (2016) 4417
(2)  W. Luangtip, T. P. Roberts, S. Mineo, B. D. Lehmer, D. M. Alexander, F. E. Jackson, A. D. Goulding and J. L.Fischer, A deficit of ultraluminous X-ray sources in luminous infrared galaxies; MNRAS, 446 (2015) 470

บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

(1)  W. Luangtip, T. Roberts, S. Mineo, B. Lehmer and D. Alexander, A deficit of ultraluminous X-ray sources in luminous infrared galaxies, The X-ray Universe 2014, Ireland, 2014
(2)  W. Luangtip, T. Roberts and C. Done, Suzaku observations of ultraluminous X-ray sources in nearby galaxies, The X-ray Universe 2014, Ireland, 2014
(3)  W. Luangtip, T. P. Roberts, S. Mineo, B. Lehmer and D. Alexander, Chandra observations of ULXs in LIRGs, ULXs – Implications for our View of the Universe, Netherlands, 2014
(4)  W. Luangtip, T. Roberts and C. Done, SUZAKU observatons of ultraluminous X-ray sources in nearby galaxies, New Results in X-ray Astronomy 2014 Workshop, UK, 2014
(5)  W. Luangtip, T. P. Roberts, S. Mineo, B. Lehmer and D. Alexander, Chandra observations of ULXs in LIRGs, Black hole (g)Astronomy - Exploring the different flavours of accretion, Italy, 2013
(6)  W. Luangtip, T. P. Roberts, S. Mineo, B. Lehmer and D. Alexander, A deficit of ultraluminous X-ray sources in luminous infrared galaxies, New Results in X-ray Astronomy 2013 Workshop, UK, 2013
(7)  W. Luangtip, T. P. Roberts, S. Mineo, A population of ultraluminous X-ray sources in luminous infrared galaxies, New Results in X-ray Astronomy 2012 Workshop, UK, 2012