รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์ พิมานแพง

 

 

                

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  สมัคร์  พิมานแพง
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Samuk  Pimanpang
ห้องทำงาน  อาคาร 10 ชั้น 3
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail : samuk@g.swu.ac.th

ตำแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

สถานที่ศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

ปริญญาเอก

ฟิสิกส์

University of Scranton, Scranton, PA 18510 USA

2549

ปริญญาตรี

คณิตศาสตร์

Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY 12180 USA

2544


บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)

 1. Samuk Pimanpang, Madsakorn Towannang, Anongnad Thiangkaew, Wasan Maiaugree, Pikaned Uppachai, Wirat Jarernboon and Vittaya Amornkitbamrung, “A Flexible plastic-stainless steel dye-sensitized solar cell based on organic T-/T2 electrolyte”, International Journal of Energy Research, Vol. 38, pp. 429-435, 2014.           

บทความวิชาการ

 1. Wasan Maiaugree, Samuk Pimanpang, Wirat Jarernboon and Vittaya Amornkitbamrung, “Influence of acid modification multiwall carbon nanotube counter electrodes on the glass and flexible dye-sensitized solar cell performance”, International Journal of Photoenegy, dx.doi.org/10.1155/2016/2853046, 2015.
 2. Wasan MaiaugreeSeksan LowpaMadsakorn TowannangPhikun RutphonsanApishok TangtrakarnSamuk PimanpangPrapen MaiaugreeNattawat RatchapolthavisinWichien Sang-aroonWirat Jarernboon and Vittaya Amornkitbamrung, “A dye sensitized solar cell using natural counter electrode and natural dye derived from mangosteen peel waste”, Scientific Reports, Vol. 5, pp. 1-12, 2015.
 3. Patin Tagsin, Pawinee Klangtakai, Viyada Harnchana, Samuk Pimanpang and Vittaya Amornkitbamrung, “Synthesis and supercapacitor characteristics of hydrothermally deposited MnO2 films and chemically co-deposited MnO2-polyaniline films on stainless steel substrates”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 66, pp. 1901-1907, 2015.
 4. Madsakorn Towannang, Pantiwa Kumlangwan, Wasan Maiaugree, Kunthaya Ratchaphonsaenwong,Viyada Harnchana, Wirat Jarenboon, Samuk Pimanpang and Vittaya Amornkitbamrung, “High Efficiency Organic-Electrolyte DSSC Based on Hydrothermally Deposited Titanium Carbide-Carbon Counter Electrodes”, Electron. Mater. Lett., Vol. 11, pp. 643-649, 2015.
 5. Anongnad Thiangkaew, Khamsone Keothongkham, Wasan Maiaugree, Wirat Jarernboon, Teerasak Kamwanna, Samuk Pimanpang and Vittaya Amornkitbamrung, “One-step Electrochemically-codeposited Polyaniline-Platinum for Dye-sensitized Solar Cell Applications”, Journal of the Korean Physical Society, Vol. 64, pp. 1356-1362, 2014.
 6. Pikaned Uppachai, Viyada Harnchana, Samuk Pimanpang, Vittaya Amornkitbamrung, Andrew P. Brown and Rik M.D. Brydson, A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells”A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells”, Electrochemica Acta, 145 (2014) A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells”, Electrochemica Acta, 145 (2014) “A substoichiomitric tungsten oxide provides a substianable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cell” Electrochemica Acta, 145 (2014) Electrochemica Acta, Vol. 145, A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells”, Electrochemica Acta, 145 (2014) tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cellspp. 27-33, 2014.A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells”, Electrochemica Acta, 145 (2014)  A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells”, Electrochemica Acta, 145 (2014) A substoichiometric tungsten oxide catalyst provides a sustainable and efficient counter electrode for dye-sensitized solar cells”, Electrochemica Acta, 145 (2014)
 7. Wasan Maiaugree, Madsakorn Towannang, Anongnad Thiangkaew, Viyada Harnchana, Wirat Jarernboon, Samuk Pimanpang and Vittaya Amornkitbamrung, “Composited NiSO4 and PEDOT:PSS Counter Electrode for Efficient Dye-Sensitized Solar Cell Based on Organic T2/T- Electrolyte”, Material Letters, Vol. 111, pp. 197–200, 2013.

หนังสือ  ตำรา

-

ทุนวิจัยที่ได้รับ

 1. สมัคร์ พิมานแพง, Fabricating CsSnI3-xAx (A=F, Cl and Br) p-type thin films for solid state dye-sensitized solar cell applications, Research Career Development Grant, Thailand Research Fund and Khon Kaen University, RSA5880035 (2015-2018)
 2. สมัคร์ พิมานแพง, Center of Excellence on Advanced Nanomaterials for Energy Production and Storage, Nanotech National Research and Khon Kaen University (2013-2018)
   

ภาระงานสอนที่รับผิดชอบ (ของหลักสูตรเล่มนี้)

รหัสวิชา

รายวิชา

ฟส 101

ฟิสิกส์ทั่วไป 1

ฟส 102

ฟิสิกส์ทั่วไป 2

ฟส 183

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1

ฟส 184

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2

ฟส 212

คลื่นและการสั่น

ฟส 341

แม่เหล็กไฟฟ้า 1


ภาระงานสอนในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (ของหลักสูตรอื่น)
-