• ผู้รับผิดชอบ              อาจารย์ ดร.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล  
                                    
  รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์  พิมานแพง 
                                    ผู้
  ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์
   
 • ห้องปฏิบัติการ            ห้อง 206  อาคาร 10  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 • เป้าหมายงานวิจัย        ทำงานวิจัยด้านเคลือบฟิล์มบาง ไบโอเซนเซอร์ และก๊าซเซนเซอร์