• ผู้รับผิดชอบ                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุศิษฎ์  ทองนำ

                                          รองศาสตราจารย์ ดร.สมัคร์  พิมานแพง

  • ห้องปฏิบัติการ              ห้อง 206  อาคาร 10 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     
  • เป้าหมายห้องปฏิบัติการ
    1.  การศึกษาวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell)
    2.  การเตรียมและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนดเพอร์รอฟสไกต์ (perovskite solar cell)
    3.  การวิจัยกลไกทางฟิสิกส์ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเฟอร์รอฟสไกต์