• ผู้รับผิดชอบ               รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรัญ                           
                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์                               
                                      นายธัญนพ  นิลกำจร   
                                      
  • ห้องปฏิบัติการ            ห้อง 1614/1  อาคาร 19  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
  • งานที่ทำ                     ทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์สถานะของแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง YBaCeO