• ผู้รับผิดชอบ               รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรัญ                               
                                    อาจารย์สมศักดิ์  มณีรัตนะกูล                               
                                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์                               
                                    นายธัญนพ  นิลกำจร 

   
 • ห้องปฏิบัติการ            ห้อง 1614  อาคาร 19  ภาควิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   
 • งานที่ทำ                     ทำงานวิจัยด้านฟิสิกส์สถานะของแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเตรียมสารตัวนำยวดยิ่ง YBaCeO