• ผู้รับผิดชอบ               ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.สุพจน์  มุศิริ                               
                                     ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ปฏิภาณ  อุทยานนท์       
                                     อาจารย์ ดร.เข้ม  พุ่มสะอาด                               
                                     อาจารย์ ดร.นพมณี  ศุภนาม                               
                                     อาจารย์ ดร.วาสุเทพ  หลวงทิพย์             
                                 
 • งานที่ทำ                     1. ศึกษาฟิสิกส์ของการแตกตัวของสมมาตรแม่เหล็กไฟฟ้าอ่อน                                 
                                    2. ศึกษาฟิสิกส์ของอนุภาคฮาทรอน                               
                                    3. ศึกษาฟิสิกส์ของหลุมดำ                               
                                    4.  ศึกษาจักรวาลวิทยา