en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 Dec 2018

ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ให้การสนับสนุนพัฒนาต่อยอดเครือข่ายวิจัยนานาชาติ เครือข่ายละไม่เกิน 10,000,000 บาท ระยะเวลารับทุน 3 ปี สมบัติความเป็นเครือข่ายที่สามารถขอทุนได้

  1. เครือข่ายต้องประกอบด้วยคณะผู้วิจัยที่ทำงานร่วมกันในลักษณะกลุ่มวิจัยจากสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยในประเทศและต่างประเทศ โดยทีมนักวิจัยไทยต้องมีนักวิจัยมาอย่างน้อย 2 สถาบันในไทยและนักวิจัยจากสถาบันต่างประเทศที่มีศักยภาพสูง
  2. เครือข่ายที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว และนักวิจัยทั้งในไทยและต่างประเทศทำงานวิจัยร่วมกันและสร้างเครือข่ายร่วมกันมาอย่างน้อย 2 ปี
  3. มีโครงสร้างเครือข่ายวิจัยที่เข้มแข็ง มีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับหลักการของโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
  4. ในกรณีที่เครือข่ายมีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ 

Print

Number of views (7717)      Comments (0)

Documents to download

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015