en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

3 Jan 2019

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ "สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว" ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

          โดยได้รับคะแนนประเมิน (TRF index) 5.0 คะแนน สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในสาขา Aquatic Science/Marine Science จากหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมทั้งหมด 8 หน่วยงานทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

          ทั้งนี้ การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสาขาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย โดยสกว. ดังกล่าว จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ สาขาที่ประเมิน และตัวชี้วัด ดังนี้

          วัตถุประสงค์
          1. เพื่อทราบถึงปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
          2. เพื่อทราบถึงพัฒนาการของผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
          4. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนและจัดสรรทุนวิจัย ของ สกว. ในอนาคต
          5. เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานวิจัยของตน

          สาขาวิชาที่ประเมิน
          1. กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
          2. กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยี
          3. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
          4. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์
          5. กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
          6. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          ตัวชี้วัดที่ใช้
          1. Equivalent Rating 5 Journal Publication / Faculty Member (30%)
          2. Life-time Citation / Faculty Member (35%)
          3. Life-time Citation / Life-time Journal Publication (35%)

          โดยในการประเมินครั้งนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้งหมด 405 หน่วยงาน จาก 25 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

Print

Number of views (7163)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015