en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 Sep 2019

ทุนวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัยทุนรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 

  1. ประกาศการรับสมัครทุน 
  2. แบบ วท 5-01 
  3. แบบ ข้อเสนอแผนบูรณาการ 
  4. แบบ ข้อเสนอโครงการ (โครงการเดี่ยว/โครงการย่อยภายใต้แผนบูรณาการ)
  5. มาตรฐานการวิจัย 


🍁 คณาจารย์และนักวิจัยที่ประสงค์ขอรับทุน สามารถส่งเอกสาร วท 50-1 ผ่านทางภาควิชามายังฝ่ายวิจัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  กรณีที่เป็นโครงการแผนบูรณาการวิจัย ให้หัวหน้าแผนฯ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและนำส่ง

🍁 ขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ที่ประสงค์จะขอสมัครับทุน upload เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ แบบฟอร์ม
ตามลิงค์ https://forms.gle/a8fhMoLwVBwKJtHJA (หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าแผนบูรณาการเป็นผูั upload เอกสารทั้งชุด

🍁 อนึ่ง การเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนวิจัยจะดำเนินเมื่อหากมีงบประมาณเหลือจึงจะดำเนินการเปิดรับสมัครในครั้งต่อไป

Print

Number of views (9418)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015