en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 Sep 2019

โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2562

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากรอาวุโส คณาจารย์ บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการวันเกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562” ในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.00 - 13.30 น. ณ ห้อง 10-204 กข. อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยมีรายละเอียด : กำหนดการ

          รายนามผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
          2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์  สุขสำราญ  สังกัดภาควิชาเคมี
          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราดุล  ฉัตรทอง  สังกัดภาควิชาเคมี
          4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจีนาฏ  โพธิเวชกุล สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา
          5. อาจารย์วันชาติ  สุมโนจิตราภรณ์  สังกัดภาควิชาชีววิทยา
          6. อาจารย์สมศักดิ์  มณีรัตนะกูล สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
          7. อาจารย์อิทธิศักดิ์  ลัชชานนท์ สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
          8. นายสถิตย์  สนาม สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานคลังและพัสดุ (ผู้รับผิดชอบโครงการฯ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร.02-649-5000 ต่อ 18425

Print

Number of views (8419)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015