en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

28 Feb 2020

การรับสมัครการศึกษา ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562 (รุ่นที่ 6)

          - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนดี science


          คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อรับทุนการศึกษา “ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2562” (รุ่นที่ 6) จำนวน 12  ทุน (หลักสูตรละ 1 ทุน) ทุนการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

          - ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทุนดี science
          - ใบสมัครรับทุนการศึกษาทุนดี science
          - ตัวอย่างการกรอกตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยส่งเสริมวิชาการ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18432

original published : 14-2-63

Print

Number of views (5704)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015