en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 ธ.ค. 2020

ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2563

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, โครงการ, ทุนการศึกษา  /  Rate this article:
No rating

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี “ทุนดี science ประจำปีการศึกษา 2563” โดยมีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะและสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการออกไปทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2558 – 2562 ที่ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในยุคสังคมการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีจิตสาธารณะ และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

          - ประกาศ
          - ใบสมัคร
          - ตัวอย่างการกรอกตารางสรุปผลการเรียนรายวิชาเอกบังคับ หรือวิชาเฉพาะด้านบังคับ

          ทั้งนี้ นิสิตที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถอ่านประกาศการรับสมัครฯ พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครได้ที่ภาควิชาที่ตนสังกัด ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18432

Print

Number of views (6513)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015