ข่าวประชาสัมพันธ์

26 Nov 2021

ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี งปม. 2565

          หน่วยบริหารงานวิจัย ขอประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคณาจารย์และบุคลากรที่ประสงค์ขอรับทุน จะต้องนำส่งข้อมูล ดังนี้

          1. ส่งข้อเสนอโครงการผ่านระบบ URMS (https://urms.swu.ac.th/Account/Loginภายในวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 24.00 น.

          2. นำส่งเอกสารขอสมัครรับทุน มายังหน่วยบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. ดังนี้

              - หนังสือขอสมัครรับทุน (แบบ SCI-SWURI-03-65) จำนวน  1 ฉบับ

              - พิมพ์ข้อมูลเอกสารหลักฐานการกรอกระบบ URMS แบบ .pdf จำนวน 1 ฉบับ เพื่อใช้นำส่งหน่วยบริหารงานวิจัย  

              - นำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบฟอร์ม (SCI-SWURI-01-65) / (SCI-SWURI-02-65) จำนวน  1 ฉบับ โดยส่งเป็น .doc และ .pdf

              - คณาจารย์และบุคลากรสามารถลงนามได้ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นี้ สามารถลงนามได้โดยหัวหน้าโครงการ ไม่ต้องผ่านภาควิชาและสามารถนำส่งได้มาที่ noppawan@g.swu.ac.th 

         * ดาวน์โหลดเอกสารประกาศการรับทุน เอกสารแนบประกาศ และแบบฟอร์มการขอรับสมัครทุน ได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/1TUb-vMABTM9BTcnLEeADmnyYdnriRxoy?usp=sharing

Print

Number of views (3161)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015