en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 Nov 2021

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล มีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 8 สาขาวิชา และการศึกษาบัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สาขาวิชา มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ให้ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายในการบ่มเพาะและสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการออกไปทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี พ.ศ. 2562 - 2566 ที่ได้กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในยุคสังคมการเรียนรู้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและมีทักษะสื่อสารและมีจิตสาธารณะ  

          โดยคณะวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และไม่เคยได้ทุนการศึกษาจากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ประเภททุนสนับสนุนอื่น ให้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 13 ทุน แบ่งเป็นหลักสูตรละ 1 ทุน ทุนการศึกษาละไม่เกิน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) 

          - ประกาศและใบสมัครขอรับทุน

          ทั้งนี้ ให้ยื่นใบสมัครออนไลน์ที่ภาควิชาที่สังกัด ภายในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยส่งเสริมวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ (นางวนิดา ภาษีผล) อีเมล์ vaniday@g.swu.ac.th  โทร. 02-6495000 ต่อ18432

Print

Number of views (2869)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015