en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 Jul 2022

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1”  ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบ onsite และ online ตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

          กำหนดการ

          - ภาควิชาคณิตศาสตร์
          - ภาควิชาเคมี
          - ภาควิชาชีววิทยา
          - ภาควิชาจุลชีววิทยา
          - ภาควิชาฟิสิกส์
          - ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
          - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          - ภาควิชาวัสดุศาสตร์

หมายเหตุ : ***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยผู้จัดโครงการไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ภาควิชาที่นิสิตสังกัด หรือ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-6495000 ต่อ 18429, 18435

Print

Number of views (2779)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015