en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 Sep 2022

VTR โครงการ Young SWU Science Talent คณะวิทยาศาสตร์

          โครงการ Young SWU Science Talent คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาแนวคิดเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การใช้ประโยชน์จริง ตลอดจนปลูกฝังเจตคติที่ดีในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมุ่งสร้างงานวิจัยบูรณาการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์

          โครงการนี้ จึงมุ่งขยายขอบเขตของโครงการไปสู่การส่งเสริมคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งมีทัศนคติที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและทรัพยากรธรรมชาติการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสามารถสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ให้นิสิตได้เรียนรู้มุมมองที่หลากหลาย มีแรงบันดาลใจและเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18429, 18435

Print

Number of views (1467)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015