en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 Jan 2023

แสดงความยินดีแก่ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย

Author: Montawan  /  Categories: ผลงาน, ผลงานบุคลากร  /  Rate this article:
No rating

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ บุคลากรสายปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน 4 ราย ดังนี้.

          1. นางชลรดา  สารทสมัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          2. นายนรงค์  วงษ์งาม ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานช่าง ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          3. นางสาวสมพร  ติยะศรี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญงาน” โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

          4. นายวิรัช  วงศ์ภักดี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ “ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็น ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญงาน" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2566

----------------------------------------


หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print

Number of views (260)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015