en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 Jun 2023

ขอเชิญ เสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566

          ขอเชิญ บุคคล องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประธานชมรมวิทยาศาสตร์ มศว ประธานหลักสูตร ประธานรุ่น หรือตัวแทนศิษย์เก่า พิจารณา เสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มศว) เพื่อรับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2566”

          ทั้งนี้มีกำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 กรกฎาคม 2566 (ส่งเอกสารการเสนอชื่อฯ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ดูวันประทับตรา) หรือทางอีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th หรือ thammanoon@g.swu.ac.th

          - ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก
          - แบบเสนอชื่อ (word/pdf)
          - แบบกรอกประวัติและผลงาน (word/pdf)

 

ติดต่อสอบถาม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-6495000 ต่อ 18438 หรืออีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th หรือ thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (957)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015