en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 Jun 2023

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation)” จาก “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29”

          คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแก่ “ทีม SWU Science Squad (3S) นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ นายกิตติพงษ์ นาวิเศษ นายภควันต์ คูสุวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นาย ปุณยเกียรติ ถนอมทรัพย์ นายชญานิน บุตะเขียว นายธนกฤต ฉัตรวิเชียร นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ” ในโอกาสที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมวิชาการ (Atom Innovation)” ถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินสด 15,000 บาท จาก “การแข่งขันกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29”  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี อาจารย์ ดร.พรทิพย์ บุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วีระ  สอิ้ง อาจารย์ที่ปรึกษาผลงาน และอาจารย์ฝ่ายกิจการนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ร่วมแสดงความยินดีด้วย

          ทั้งนี้ ก่อนวันแข่งขันฯ นิสิตที่ได้เข้าร่วมการอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม (Cultivate Innovation) ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

-------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438, สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/smosciswu/

-------------------------

 หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความประสงค์ไม่ต้องการให้เผยแพร่ภาพใด กรุณาติดต่อ หน่วยสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18408 หรือ inbox Facebook Fanpage @SCISWU

Print

Number of views (1290)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015