en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 Jul 2023

โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

          ขอเชิญ ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 “โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-402 (นิสิตภาควิชา : เคมี ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์) และ 19-502 (นิสิตภาควิชา : ชีววิทยา จุลชีววิทยา คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ทั่วไป) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          - กำหนดการ

กิจกรรมภายในงาน
 

  • แนะนำผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
  • บรรยายเกี่ยวกับ ข้อบังคับกิจกรรม  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย นายธรรมนูญ เหลาคม หน่วยกิจการนิสิตและตัวแทนจากสโมสรนิสิต
  • แนะนำการตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ในระบบ Supreme 2019 โดย ตัวแทนจากสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
  • แนะนำบริการจากสำนักหอสมุดกลาง มศว
  • พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์
  • ตัวแทนของนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ อภิปรายกลุ่มร่วมกัน ในหัวข้อ “แนวทางการศึกษา การทำกิจกรรม หลักการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต” โดยมีตัวแทนจากสโมสรนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

รายชื่อศิษย์เก่าที่ร่วมเสวนากลุ่ม ห้อง 19-502

1. ร.ต.อ.สมภพ ทรัพย์เนียม นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง  (วท.บ. สาขาฟิสิกส์)

2. นางสาวศศิชา วรไพบูลย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ท็อปเท็น บิวตี้ เทรดดิ้ง จำกัด (วท.บ. สาขาเคมี)

 

รายชื่อศิษย์เก่าที่ร่วมเสวนากลุ่ม ห้อง 19-402

1. นางสาววงเดือน ออมอด อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (วท.บ. สาขาคณิตศาสตร์)

2. นายณธีพัฒน์ ตันวัฒนะ ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเเห่งชาติ (Biotec) (วท.บ. สาขาจุลชีววิทยา)

-------------------------

 

          ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม “กิจกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนิสิตชั้นปีที่ 1” ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting : คลิก (Meeting ID: 997 9451 8629 Passcode: 139860)

 

-------------------------


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร.02-6495000 ต่อ 18438 อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (622)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015