en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 Dec 2023

การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี) ปีการศึกษา 2565

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          การรายงานตัวและการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี) วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการ

เวลา 07.00-08.00 น. บัณฑิตลงทะเบียน ณ โถงล่างอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์

เวลา 08.00-08.20 น. บัณฑิตเข้าห้องฝึกซ้อม ทำแบบประเมินความพึงพอใจและภาวะการมีงานทำ ณ ห้อง 19-401 (หลักสูตร กศ.บ.) และห้อง 19-402 (หลักสูตร วท.บ.)

เวลา 08.20-08.40 น. คณบดีกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่บัณฑิต

เวลา 08.40-09.00 น. ชมวีดิทัศน์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรและชี้แจงรายละเอียดการฝึกซ้อม

เวลา 09.00-11.00 น. บัณฑิตฝึกซ้อมย่อยแต่ละห้อง

เวลา 11.00-12.45 น. บัณฑิตแต่ละสาขาวิชาถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้อง 19-502

 

•  ภาควิชาคณิตศาสตร์              เวลา 11.00 - 11.15 น.

•  ภาควิชาเคมี                        เวลา 11.15 - 11.30 น.

•  ภาควิชาจุลชีววิทยา               เวลา 11.30 - 11.40 น.

•  ภาควิชาชีววิทยา                  เวลา 11.40 - 11.55 น.

•  ภาควิชาฟิสิกส์                     เวลา 11.55 - 12.10 น.

•  ภาควิชาวัสดุศาสตร์               เวลา 12.10 - 12.20 น.

•  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวลา 12.20 - 12.35 น.

•  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป       เวลา 12.35 - 12.45 น.
(ทั้งนี้เวลาการถ่ายภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

หมายเหตุ :

- บัณฑิตแต่งกายด้วยชุดครุย (และสวมรองเท้าที่ใช้ในวันรับจริง) ในวันรายงานตัวและฝึกซ้อม

- บัณฑิตต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อมครบทั้ง 3 ครั้ง ในวันที่ 22, 23, 24 ธันวาคม 2566

- ขอเชิญบัณฑิตสแกน QR code เข้าร่วมกลุ่ม LINE Open chat เพื่อประสานงาน/สอบถามข้อมูล

Print

Number of views (780)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015