en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 Dec 2023

ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          ขอเชิญภาควิชาฯ “เสนอชื่อนิสิตคณะวิทยาศาสตร์” เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          ตามที่ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ได้เล็งเห็นความสำคัญของนิสิตที่มีผลงานดีเด่น อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนานิสิตและยกย่องนิสิตที่ทำคุณประโยชน์มีผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงได้จัดให้มีพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตดีเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย”

          ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชาเสนอชื่อนิสิตดีเด่นเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็น “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น”มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          1) ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 คน
          2) ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 คน

          โดยส่งแบบเสนอชื่อนิสิตที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศดังแนบ มายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ภายในวันที่ 10 มกราคม 2567 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยละ 2 รายชื่อต่อระดับการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมความเห็นของหน่วยงาน รวบรวมและจัดส่งแบบฟอร์มไปยังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

          - ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 18438 อีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th , thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1217)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015