en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 ก.พ. 2024

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2 / 2566) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

           ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล และในปัจจุบันมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 หลักสูตร สำหรับปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาศาสตร์ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเป็นแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และมีความพร้อมในการออกไปทำงานหรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี พ.ศ. 2566 - 2570 ที่ได้กำหนดเป้าหมายโดยการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน ด้วยการประยุกต์ใช้การเรียนการสอน การวิจัยและบริการทางวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นำไปสู่นวัตกรรมและการแก้ปัญหาของสังคมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมกัน

          ทั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต) ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “สำนักงานภาควิชาที่นิสิตสังกัด” โดยแต่ละภาควิชาฯ จะเป็นผู้กำหนดวันรับสมัคร ขอให้นิสิตติดต่อสอบถามกำหนดวันสมัครที่ภาควิชาฯ เพื่อให้ทางภาควิชาฯ ดำเนินการคัดเลือกและส่งผลมาที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ภายในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

           ประกาศ
           ใบสมัคร (doc/pdf)

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (2631)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015