en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

22 Feb 2024

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (สำหรับพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

          ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา (สำหรับพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2566

           ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนฯ 


          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีเป้าหมายเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีทักษะที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยหน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสสร้างสรรค์ ในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมภายในคณะวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางการวิจัย การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและยกระดับผลงานวิจัยให้ได้มาตรฐาน โดยเป็นเงินสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนิสิตภายในคณะวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพให้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนและนานาชาติ

          ทั้งนี้ นิสิตระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ที่ประสงค์ขอรับทุนฯ ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบ ได้ที่ “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์” ก่อนเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน (ช่วงเวลาการสมัครขอรับทุนฯ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2567)

           ประกาศ
           แบบฟอร์มใบสมัคร (doc/pdf)

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)  โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438

Print

Number of views (1767)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015