en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 Jan 2024

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

          ตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงานเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 28 เมษายน เป็นประจำในทุกปีนั้น ในปีการศึกษา 2566 ส่วนกิจการนิสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่น มีผลงานในเชิงประจักษ์ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอย่างกว้างขวาง สร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าคณะ และมหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้มีการมอบรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร" ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย นี้

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

          1. เป็นศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากทุกหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยครีนครินทรวีโรฒ
          2. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒ
          3. เป็นผู้ที่มิได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวีโรฒ ในระหว่างที่ได้รับการพิจารณา
          4. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ และมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป
          5. เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน/วิชาชีพ หรือ เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยหรือในระดับนานาชาติ
          6. เป็นผู้ไม่เคยมีประวัติการถูกลงโทษหรือต้องคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดหรืออยู่ระหว่างการถูกสอบสวน

          ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกรับรางวัลฯ พร้อมแนบรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังประกาศ ส่งมายัง “หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ หรือ E-mail :  pornthipb@g.swu.ac.th” ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้คณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อส่งไปยังส่วนกิจการนิสิต มศว ต่อไป 

          ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          - ประกาศ
          - รายการเอกสารที่ต้องส่ง
          - แบบฟอร์มเสนอรายชื่อ
          - แบบประวัติ/ผลงาน

----------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ pornthipb@g.swu.ac.th , thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (1019)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015