en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ก.พ. 2024

ผลการเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทผู้แทนส่วนงาน

         - ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทผู้แทนส่วนงาน


          ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน) “ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง กรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทผู้แทนส่วนงาน และ ประเภทผู้แทนทั่วไป” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08:30 – 13:30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 19-309 ชั้น 3B) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

*หมายเหตุ : ในกรณีที่บุคลากรไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ สามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (ห้อง 19-309 ชั้น 3B) อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว

----------------------------------------
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18428, 18445

Print

Number of views (1236)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015