en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 เม.ย. 2024

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัลจากมติ ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มศว ในโอกาสได้รับรางวัลจากมติ “ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม” ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - รางวัล “อาจารย์วิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (รางวัลระดับดีเด่น) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา  ดาสา ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (ด้านห้องปฏิบัติการ รางวัลระดับดีเด่น) นายรณยุทธ  โสพระบุตร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (ด้านบริหารจัดการ รางวัลระดับดีมาก) นางสาวจันทร์แรม แย้มอยู่ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ระดับชำนาญงาน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีเด่น) นายวศิน  พานิช นิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตบัณฑิตศึกษา รางวัลระดับดีเด่น) นางสาวกานติมา แก้วเจือ  นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตปริญญาตรี รางวัลระดับดีเด่น) นายพงศธร  ปลื้มทวี นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาวิชาเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มศว

          - รางวัล “นิสิตวิทยาศาสตร์ดีเด่น” มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ประจำปี 2567 (นิสิตปริญญาตรี รางวัลระดับดีเด่น) นางสาวจิรภิญญา  ชุณหมุกดา นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว

 

          ทั้งนี้ มีกำหนดรับมอบรางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 15 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

--------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : หน่วยกิจการนิสิต สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มศว โทร. 02-649-5000 ต่อ 18438 อีเมล์ thammanoon@g.swu.ac.th

Print

Number of views (788)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015