en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 Apr 2016

โครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 : SCI Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558

[*สิ้นสุดระยะเวลาการประชาสัมพันธ์]

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการแสดงผลงานของนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 :  SCI Fair : Senior Project Presentation ปีการศึกษา 2558" ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 8.15 - 16.30 น. ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาจวรงค์  จันทมาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ วิทย์คิดนอกกรอบ  รายละเอียด (กำหนดการ) ดังเอกสารแนบ

กิจกรรมในโครงการฯ
- พิธีเปิด โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์)  และการบรรยายพิเศษ โดย  คุณอาจวรงค์  จันทมาศ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 22 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

- การนำเสนอผลงานของนิสิต แบบปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ Pure Sci&Math, Applied Sci, Sci Education)
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 9, 11, 22 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

- การนำเสนอผลงานของนิสิต แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

- พิธีปิดและการมอบทุนการศึกษา ณ ห้องบรรยาย ชั้น 22 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี


รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ : ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 1832, 18435


Print

Number of views (14595)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015