en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 Jun 2017

การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป, ทุนการศึกษา, นิสิต  /  Rate this article:
1.0
          การสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้
 
          เวลา 08.00 - 08.30  น.    รายงานตัวและตรวจสอบเอกสารของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
          เวลา 08.30 - 09.00  น.   ฟังคำชี้แจงการสอบสัมภาษณ์ และเงื่อนไขทุน ณ ห้อง 19-401 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์
          เวลา 09.00 - 16.00 น.   นิสิตแต่ละกลุ่ม แยกไปเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ
 
 
     เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์
               1. บัตรประจำตัวประชาชน
               2. ผลสอบภาษาอังกฤษฉบับจริง ที่มีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ TOEFL Internet-based test (TOEFL-iBT) ไม่น้อยกว่า 45 หรือ TOEFL Paper-based test (TOEFL-PBT) ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS Academic ไม่น้อยกว่า 5.0 ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ไม่รับผลสอบประเภทอื่น และผลสอบที่มีอายุเกิน 2 ปี
               3. สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559  ซึ่งตอนสมัครใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคเรียนที่ 1/2559  ให้สำเนาใบแสดงผลการเรียน มาส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนด้วย  
 
Print

Number of views (12619)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015