en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 ส.ค. 2017

ประชาพิจารณ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบการประเมิน ปี 2561 รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 31 มกราคม 2561)

Author: Montawan  /  Categories: ข่าวทั่วไป  /  Rate this article:
No rating

          จากการประชุมคณะทำงานร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบการประเมิน ปี 2561 สายวิชาการ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และ สายสนับสนุนวิชาการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 19-903 ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

          ในการนี้ขอความร่วมมือบุคลากรในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาสรุปเสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ และนำมาใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ รอบที่ 1 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 –วันที่ 31 มกราคม 2561)

          - สายวิชาการ
          - สายสนับสนุนวิชาการ

          (โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้ 29 สิงหาคม 2560)

          ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (Competency) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2560 ได้ที่
          - คู่มือการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

         

 

Print

Number of views (6368)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015