en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

31 Aug 2017

รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีแก่ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร๋ ได้แก่ 

1. นายภานุกร คงไสยะ 12. นางสาวทิพมาศ แบบอย่าง
2. นายนราธิป ปราโมทย์ 13. นางสาวภัทราวรรณ ใยสุวงศ์
3. นางสาวปัทมาพร น่าดู 14. นางสาวสิรินญา ไพเราะ
4. นางสาววิจิตรา ทองพิมพ์ 15. นางสาวหทัยรัตน์ ทองโสภา
5. นางสาวศิลป์ศุภา ติ๊บตุ้ย 16. นางสาวเฌอมาลย์ คำหล้า
6. นางสาวมัลลิกา คำมี 17. นางสาวชลดา ผู่พานิช
7. นางสาวปิยะนุช พะลัง 18. นายณราดล บุตรโสม
8. นายกิตตินันท์ สังข์ทอง 19. นางสาวนัชชา จันทร์แก้ว
9. นายคุณานันต์ สงนุ้ย 20. นางสาวกชพร ภูศรีสม
10. นางสาวอัญชลี พิมพ์ศร 21. นางสาวธนพร กิจนาวา
11. นางสาวณัฐฐมาศ มากเจริญ  22. นายมารุตต์ แสงสุข

ในโอกาสที่ได้รับ รางวัลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในนาม “กลุ่มบริษัทจิตอาสาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพื่อสังคม” โครงการเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 โดยมี นายภานุกร คงไสยะ เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)​​​

 

 

Print

Number of views (5681)      Comments (0)

Tags:
Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015