en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

21 Aug 2018

รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน

          คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ "นายอรรคพล วณิกสัมบัน นิสิตปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และ น.ส.วริศรา พละปัญญาวงศา น.ส.พฤกษา อมรศักดิ์ และ น.ส.สุพัตรา คำสมาน นิสิตปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา" ในโอกาสได้รับ "รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญเงิน" สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จากผลงาน เรื่อง "ชุดตรวจ dot blot test สำหรับตรวจ nervous necrosis virus (NNV)ในปลา" โดยมี รศ.ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2018 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

Print

Number of views (6129)      Comments (0)

Please login or register to post comments.

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015