en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to coffee (SCA) and Microbiology
โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to coffee (SCA) and Microbiology

โครงการบริการวิชาการเป็นครั้งคราว คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จัดโดย ภาควิชาจุลชีววิทยา) เรื่อง Introduction to coffee (SCA) and Microbiology

ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : ปฏิบัติการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

โครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ : ปฏิบัติการเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสระแก้ว

โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา “ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อพัฒนาทักษะด้านชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น รุ่นที่ 1”

โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา “ปฏิบัติการชีววิทยาเพื่อพัฒนาทักษะด้านชีววิทยาทางการแพทย์เบื้องต้น รุ่นที่ 1”

โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: ทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านชีววิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

โครงการอบรมเสริมสร้างอัจฉริยภาพทางชีววิทยา: ทักษะปฏิบัติการเบื้องต้นทางด้านชีววิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

RSS
1234

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015