แหล่งข้อมูล

เครือข่ายบัวศรี

 พจนานุกรม


เครื่องคำนวณออนไลน์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้นเอกสารสิทธิบัตรและสิ่งประดิษฐ์

  • USPTO (the United States Patent and Trademark Office)
  • EP (European Patent Office)
  • IPDL (Intellectual Property Digital Library)
  • DIP (Department of Intellectual Property) กรมทรัพย์สินทางปัญญา

เรื่องทั่วไป

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

                      

แหล่งข้อมูลรายงานและทุนวิจัย

ส่วนสนับสนุนการทำงาน

                       ​จุดมุ่งหมาย

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อชีวิตประจำวัน 
เพื่อความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ 

 เซลล์แสงอาทิตย์ : ปรับมุม - เปลี่ยนพลังงาน

 ปัญหามลพิษกับสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม

 ค้นพบบริวารใหม่อีก 2 ดวงของดาวพลูโต

 ไพโอเนียร์ 10 หลุดโลก

 โพรงโอโซน

 ฝนดาวตก 18 พ.ย. 44

 ฝนดาวตก 17 พ.ย. 42

 ฝนดาวตก 17 พ.ย. 41