อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ สิทธิสนธิ์

 

 
 

                      

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)  ปยะพงศ สิทธิสนธิ์
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Piyapong Sitthison
ห้องทำงาน  อาคาร 10 ชั้น 5
โทรศัพท์  (02) 649-5000 ต่อ 18163
E-mail : piyapongs@g.swu.ac.th

คุณวุฒิและสาขาวิชา
วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (ฟสิกส) มหาวิทยาลัยมหิดล (2006)  
ประกาศณียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2007)
M.S. (Physics) West Virginia University (2012)
Ph.D. (Physics) West Virginia University (2016) 
 
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 

ประชุมวิชาการ

P. Sitthison, T. Stanescu, Electrostatic effects in Majorana hybrid structures, APS March Meeting 2016

ผลงานทางวิชาการ
P. Sitthison and T. Stanescu, Phys. Rev. B 90, 035313 (2014)