en-USth-TH

บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โชคชัย  พุทธรักษา


(หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์)ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต


(รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์)
 


 
อาจารย์
ดร.สุพิชญ  แขมมณี


(ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์)


 รองศาสตราจารย์ 
ดร.พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรัญรองศาสตราจารย์
ดร.สมัคร์  พิมานแพง

 


รองศาสตราจารย์
ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุพจน์  มุศิริ


 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สิริ  สิรินิลกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อารียา  เอี่ยมบู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อนุศิษฏ์  ทองนำผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทรงศักดิ์  พงษ์หิรัญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมวัฒน์  วงศ์วาณิชวัฒนา


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จตุรงค์  สุคนธชาติ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล  


 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรวุฒิ  วิจารณ์

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วาสุเทพ  หลวงทิพย์
 อาจารย์
ดร.วิชุดา  บุญยรัตกลิน

 อาจารย์
มาโนชญ์  เฮงวัฒนะอาจารย์
ดร.จามรี  อมรโกศลพันธ์อาจารย์
ดร.เข้ม  พุ่มสะอาด

 


อาจารย์
ดร.นพมณี  ศุภนาม


อาจารย์
ดร.ปิยะพงศ์  สิทธิสนธิ์

 


อาจารย์
ดร.พัฒนศักดิ์  ธีรัชฌานันท์

 


อาจารย์
จารุภัทร  ดิษรัฐกิจ


 

 
 

 

 

 

     
     

นายเสริมสุข รัดเร่ง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
sermsuk@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกส์ 19-801
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18560

นายวิวัฒน์ เครือวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
kruawong@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 10-309
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18156

นายธัญนพ นิลกำจร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
tunyanop@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 19-1614
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18561
 มือถือ 090-996-3936
     
     

นางน้อย หาบ้านแท่น
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
nouy@g.swu.ac.th
ห้องภาควิชา 10-510
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163

นางกรรณพร วงษ์งาม
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
kunnaporn@g.swu.ac.th
ห้องภาควิชา 10-510
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163

นางสาวณัฐชานันท์ รัตนโกเศรษฐ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
natchanan@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 19-804
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18559