en-USth-TH

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงาน ของภาควิชาฟิสิกส์

ปรัชญา 
          การศึกษาคือ ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน
           ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ทางด้านฟิสิกส์อย่างมีคุณภาพ สามารถถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วิสัยทัศน์
           ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นประชาคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีการสอนและวิจัยทางด้านฟิสิกส์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชะภูมิภาค

1. ผลิตบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
2. ให้ความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับคณะ และหน่วยงานอื่น
3. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ
4. ใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัยและศักยภาพอื่นๆของภาควิชา ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของภาควิชา คณะ
    และมหาวิทยาลัย

5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ และพัฒนาคุณภาพการศึกษา


 

1. การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • จัดให้มีโสตทัศนูปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพสามมิติ โปรเจคเตอร์ สำหรับการเรียนการสอน นอกจากนี้ภาควิชายังได้จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าและทำงานสำหรับอาจารย์และนิสิต ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนในภาควิชา
 • จัดห้องเรียนให้มีสภาพและบรรยากาศดีและเหมาะสมต่อการเรียนการสอน 
 • จัดเครื่องมือและวัสดุในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


2. การวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ

 • ส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 • สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานอื่น
 • พัฒนาศักยภาพของผู้วิจัยให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง


3. การบริการวิชาการ ใช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอน งานวิจัยและศักยภาพอื่นๆของภาควิชา ให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัย

 • ส่งเสริมให้บุคลากรให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ แก่หน่วยงานอื่น
 • สร้างความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ กับหน่วยงานอื่น
 • ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
 • นิสิตทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
 • ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่ ประยุกต์ใช้ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างต่อเนื่อง