en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566
ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อรับการพิจารณาเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “รางวัลศรีสง่าศรีนครินทร” ประจำปีการศึกษา 2566

ภาควิชาเสนอชื่อศิษย์เก่าที่มีคุณสมบัติสมควรได้รับการคัดเลือกรับรางวัลฯ พร้อมแนบรายการเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังประกาศ ส่งมายัง หน่วยกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 อบรมนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 3

ในวันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. ผ่านทาง Zoom Meeting

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567”
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “เปิดรับสมัครประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวิชา SWU-SET (*นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์)

ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (call for paper) Science Essence Journal ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 (Volumn 40 No.1 January – June 2024)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (call for paper) Science Essence Journal ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 (Volumn 40 No.1 January – June 2024)

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (call for paper) Science Essence Journal ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2567 (Volumn 40 No.1 January – June 2024)

RSS
First45679111213Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015