บุคลากร

 


รองศาสตราจารย์ 
ดร.พงษ์แก้ว  อุดมสมุทรหิรัญ

(หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จตุรงค์  สุคนธชาติ
(รองหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.โชคชัย  พุทธรักษา

(ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์) 

อาจารย์
จารุภัทร  ดิษรัฐกิจ
(ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์) 
     


รองศาสตราจารย์
ดร.สมัคร์  พิมานแพง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศิริลักษณ์  เรืองรุ่งโรจน์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุพจน์  มุศิริ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สิริ  สิรินิลกุล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อารียา  เอี่ยมบู่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อนุศิษฏ์  ทองนำ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทรงศักดิ์  พงษ์หิรัญ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปัทมาศ  บิณฑจิตต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมวัฒน์  วงศ์วาณิชวัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปฏิภาณ  อุทยารัตน์


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภูณิศรา  ลิ้มนนทกุล  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุรวุฒิ  วิจารณ์

 
 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุวรรณ  พลายพิชิต


อาจารย์
มาโนชญ์  เฮงวัฒนะ


อาจารย์
ดร.วิชุดา  บุญยรัตกลิน

 


อาจารย์
ดร.จามรี  อมรโกศลพันธ์


 

อาจารย์
ดร.สุพิชญ  แขมมณี

อาจารย์
ดร.เข้ม  พุ่มสะอาด

อาจารย์
ดร.นพมณี  ศุภนาม

อาจารย์
ดร.วาสุเทพ  หลวงทิพย์

 


อาจารย์
ดร.ปิยะพงศ์  สิทธิสนธิ์


อาจารย์
ดร.พัฒนศักดิ์  ธีรัชฌานันท์

 

 
 
 

 

 

 

     
     

นายเสริมสุข รัดเร่ง
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
sermsuk@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการอิเล็คทรอนิกส์ 19-801
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163

นายวิวัฒน์ เครือวงศ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
kruawong@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 10-309
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18156

นายธัญนพ นิลกำจร
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์
tunyanop@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง 19-1614
โทร. (02) 649-5612 ต่อ 18561
 มือถือ 086-336-2001
     
     

นางน้อย หาบ้านแท่น
ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
nouy@g.swu.ac.th
ห้องภาควิชา 10-510
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163

นางกรรณพร วงษ์งาม
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
kunnaporn@g.swu.ac.th
ห้องภาควิชา 10-510
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18163

นายโกวิท ผดุงกิจ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
kowit@swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ องครักษ์
     
     

นายปริญญา เจาะล้ำลึก
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
parinyac@swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ องครักษ์
 

นางสาวณัฐชานันท์ รัตนโกเศรษฐ
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานช่าง
natchanan@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ 19-804
โทร. (02) 649-5000 ต่อ 18559

นายธีรพงษ์ บุญล้อม
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
teerapongb@g.swu.ac.th
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ องครักษ์