en-USth-TH

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งมาตรการปฏิบัติตรเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งมาตรการปฏิบัติตรเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แจ้งมาตรการปฏิบัติตรเพื่อลดการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ กิจกรรมที่ 4 การลักลอกทางวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์

ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:20 - 11:30 น. แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)
การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)

การประชุมเพื่อประชาพิจารณ์ (ร่าง) เป้าหมาย ภารกิจ พันธกิจ ที่ต้องการให้ส่วนงานและหัวหน้าส่วนงาน ดำเนินการในช่วง 4 ปี ที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (พ.ศ. 2565 – 2569)

ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 /2565 (ฉบับที่ 1 /2565)

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 /2565 (ฉบับที่ 1 /2565)

RSS
First1415161719212223Last

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4

"โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 กิจกรรมที่ 1" ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร จ.สระแก้ว

ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 21 Feb 2018


โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน" ในวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8.30 - 14.30 น. ณ โรงเรียนวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


อบรมปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้นักเรียนจากโรงเรียนพนัสวิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง อาคาร 19 ชั้น 16 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการค่ายฟิสิกส์สัญจร ครั้งที่ 12
ในระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015


โครงการจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีฟิสิกส์สัมพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 06.00-18.00 น. ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าตึก 14 และใต้โถงอาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ภาพกิจกรรม...

Published by Admin - 11 Feb 2015